Български
()

  Междинна сума

  Решаване на спорове

  Решаване на спорове

  Информация за органи, контролиращи дейността

   

  Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

   

  За КЗП:

   

  ·        Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

   

  ·        тел: 0700 111 22

   

  ·        email: info@kzp.bg

   

  ·        адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

   

  За КЗЛД:

   

  ·        Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

   

  ·        тел: 02/91-53-518

   

  ·        email: kzld@cpdp.bg

   

  ·        адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

   

  Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

   

  Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

   

  Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

   

  Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Ловеч и район на действие територията на област Ловеч.

   

  Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:

   

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show